fbpx

ÁSZF

SolvElectric Technologies Kft.
Általános Szerződési Feltételek

A SolvElectric Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6728 Szeged, Budapesti út 8, Cg.száma: 06-09-001435, a továbbiakban SolvElectric Technologies Kft), a jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

AZ AJÁNLAT, AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS A MEGRENDELÉS MENETE

1.1. A karbantartási illetőleg a javítási szolgáltatás teljesítése – a megrendelő megrendelése és annak a szolgáltató általi visszaigazolása tartalmának függvényében – történhet a megrendelő székhelyén, telephelyén, vagy a SolvElectric Technologies Kft székhelyén. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a szerviz ajánlatának elfogadásával vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. Abban az esetben, ha biztosító által finanszírozott káresemény javításáról van szó, úgy a szerződés létrejöttét a biztosítónak is jóvá kell hagynia. A SolvElectric Technologies Kft ajánlati kötöttsége az ajánlat megrendelő által történt átvételének napjától számított 7 (hét) munkanapig érvényes. A megrendelő az ajánlatkérését megteheti személyesen a szervizben, telefonon, faxon a +36 62 548 540 számon, faxon vagy a service@solvelectric.hu e-mail címen. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, amelynek mértéke bruttó 2500 Ft. Javítás megrendelése esetén a bevizsgálási díj beszámításra kerül.

1.2. A SolvElectric Technologies Kft ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban az ÁSZF feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, a felek között a szerződéses viszony csak a szerviz előzetes, kifejezett elfogadó írásos nyilatkozatával jön létre.
A SolvElectric Technologies Kft ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában az átvett hibás, vagy hibásnak vélt termékek nem minősülnek garanciális javítás céljára átvett ingóságoknak. Tekintettel arra, hogy a hiba felmerülésének ténye illetve a felmerült hiba jellege csak a termék bevizsgálását követően válik egyértelművé, a SolvElectric Technologies Kft azon nyilatkozata, amely szerint a terméket a szerviz garanciális javítás céljára vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása garanciális javításként, díjmentesen fog megtörténni, továbbá az átvételi nyilatkozat, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hibajegyzék teljes körű, valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz. A SolvElectric Technologies Kft a hibajegyzék teljességéért és teljes körűségéért tehát felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre a másik fél kellő alappal nem hivatkozhat, és ebből eredő igényt nem érvényesíthet.

1.3. A SolvElectric Technologies Kft kijelenti, a megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy azon garanciális termékeket, melyeket a SolvElectric Technologies Kft nem képes, vagy nem jogosult javítani, a SolvElectric Technologies Kft – a megrendelő előzetes értesítése és jóváhagyása mellett – továbbadja a termék forgalmazójának garanciális ügyintézés céljából. A SolvElectric Technologies Kft erről, valamint az ügyintézést folytató forgalmazó elérhetőségeiről és az ügyintézés időtartalmáról tájékoztatja a megrendelőt.

1.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.:12.
Csongrád Megyei Fogyasztóvédelem telefonszáma: +36 62 541 737
Faxszám: +36 62 541 739
E-mail: fogyved_daf_szeged@nfh.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (61) 544-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

2.1. A karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: szolgáltatási díj) tartalmazza a munkadíjat és az anyagköltséget, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban a kellékanyagok (pl.: toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását illetve az akkumulátorok cseréjét illetve javítását. A szolgáltatási díj megfizetésére a megrendelő köteles. A szolgáltatási díj – az ajánlat ellenkező kifejezett kikötése hiányában – annak figyelembe vételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a SolvElectric Technologies Kft tulajdonába kerülnek. A SolvElectric Technologies Kft jogosult átalány díj, mint szolgáltatási díj alkalmazására. A szolgáltatási díj az ÁFA összegét tartalmazza.

2.2. A megrendelőnek – helyszínen végzett szolgáltatás esetén – a kiszállási díjat minden esetben meg kell fizetnie. A SolvElectric Technologies Kft felmerült költségeit, a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

2.3. A SolvElectric Technologies Kft a szolgáltatás teljesítését a megrendelő SolvElectric Technologies Kft általi hitelképességvizsgálatának eredményétől függővé teheti.
Amennyiben a megrendelő hitelképessége nem megfelelő, a SolvElectric Technologies Kft az egyedi szerződés létrehozását megtagadhatja, vagy – amennyiben az egyedi szerződés már létrejött – azt egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja. A SolvElectric Technologies Kft a szolgáltatás megkezdését vagy teljesítését előleg fizetéséhez vagy a díj és az anyagköltség előre történő megfizetéséhez kötheti.

2.4. Az ajánlatban meghatározott szolgáltatási díjat a SolvElectric Technologies Kft jogosult módosítani, jogszabályváltozás, a valutaárfolyamok jelentős (2%-ot meghaladó) árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. Az ajánlatban megadott szolgáltatási díj keretösszeg, annak meghatározása a termék hibájának előzetes felmérésére épül. A tényleges szolgáltatási díj az ajánlatban megadottól eltérhet. A termék előre fel nem ismerhető hibája, vagy a hibának az előzetes felméréshez képest eltérő oka vagy mértéke nyomán új árajánlat elfogadása után a vállalási ár növekedhet. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a SolvElectric Technologies Kft a megrendelő részére a túllépés okáról írásos kimutatást készít. Ha a megrendelő azt nem fogadja el, akkor a termék csak olyan mértékben lesz megjavítva, mely mértékről az eredeti árajánlat szólt.

2.5. A SolvElectric Technologies Kft a szolgáltatási díjnak a mindenkor hatályos jogszabály szerint meghatározott általános forgalmi adóval növelt összegéről a számlát az ajánlat és a munkalap alapján állítja ki.

2.6. A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz, vagy banki átutalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni és telephelyen történő javítás esetén a megrendelő a szolgáltatási díjat a szerviz részére a számla kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles banki átutalással megfizetni. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatónak Áfa-s számlát kiállítani csak a számviteli bizonylat kibocsátásának napján van módja.

2.7. Amennyiben a javítás a szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása a megrendelőt terheli. A SolvElectric Technologies Kft értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti. A kijavított terméknek az értesítés elküldésétől számított, naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén az SolvElectric Technologies Kft naponta nettó 500 Ft tárolási költséget érvényesíthet. 60 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a SolvElectric Technologies Kft jogosult az eszköz értékesítésére, vagy megsemmisítésére azzal, hogy ezen időtartam elteltét követően a megrendelőnek a SolvElectric Technologies Kft-vel szemben semmiféle igénye nem lehet.

2.8. Garanciális termék szervizelése esetén, amennyiben a javításra leadott termék nem javítható, úgy a hibás termék a forgalmazó által kerül kicserélésre.

ALKATRÉSZEK, RÉSZEGYSÉGEK, FELHASZNÁLT ANYAGOK

3.1. Minden alkatrész, vagy részegység, melyet a szerviz a javításhoz biztosít, szabványos, új vagy azzal azonos egyenértékű.

3.2. Eltérő kikötés hiányában a lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékok, kábelek, leírásokkal együtt) – külön díj felszámítása nélkül a SolvElectric Technologies Kft tulajdonába kerül.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁSON KÍVÜL ESŐ JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

4.1. A SolvElectric Technologies Kft az általa felhasznált és beépített alkatrészekre és a kapcsolódó szolgáltatásokra 6 (hat) hónap jótállást vállal. A fenti jótállás nem vonatkozik az eszköz nem kicserélt alkatrészeire és részegységeire, továbbá nem terjed ki a rendeltetés ellenes használatból eredő hibákra, a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre. A SolvElectric Technologies Kft fenntartja a jogot arra, hogy a garancia keretében javított termék rendeltetésszerű használatát utólagosan ellenőrizze és amennyiben a nem rendeltetésszerű használat bizonyítható, úgy a termék elveszíti a garanciát.

4.2. A SolvElectric Technologies Kft a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 97/2014. (III.25.) Korm. rendelettel módosított, az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

4.3. A SolvElectric Technologies Kft a fenti 4.1. alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettség a SolvElectric Technologies Kft-t nem terheli.

4.4. A nyomtató művet tartalmazó berendezések vonatkozásában az utántöltött vagy módosított fogyóanyagok (toner, tintapatron) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött vagy módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4.1.-4.6. pontok szerinti jótállás keretében nem követelhető.

4.5. A megrendelő köteles a SolvElectric Technologies Kft-t haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax, e-mail) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

4.6. A megrendelő a jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, SolvElectric Technologies Kft által kiállított számla vagy munkalap és nyugta birtokában érvényesítheti.

4.7. A jótálláson kívül eső javítási szolgáltatás körébe tartoznak kivétel nélkül, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben igényelt szervizszolgáltatások:

  • jótállási idő lejárta után igényelt szervizszolgáltatás,
  • az ügyfél által okozott szándékos vagy véletlen fizikai vagy egyéb működésbeli meghibásodás,
  • helytelen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodás,
  • nem megfelelő csomagolásban történő szállítás,
  • külső elektromos zavar, baleset, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás,
  • ügyfél által elvégezhető szoftverfrissítések letöltése és telepítése,
  • operációs rendszer, illesztő- és segédprogramok, illetve más futtatható szoftverek újratelepítése,
  • számítógép bevizsgálása, szakvélemény kiállítása,
  • a szervizközpont által elvégzett adatmentés vagy visszaállítás.

4.8. A megrendelő egyetért azzal, hogy a jótálláson kívül eső szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó javítási, kezelési és szállítási díjakat, valamint a javításhoz szükséges alkatrészekkel kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget a 2.6. pontban meghatározott módon rendezi. A jótálláson kívül igényelt javítás esetén a szervizbe érkezés és bevizsgálás után ajánlat készül, melyet a szerviz eljuttat az ügyfélnek. Az ajánlat elfogadása után a javítás megkezdődik, a bevizsgálási díj levonásra kerül.

4.9. Amennyiben egyazon igényelt szervizszolgáltatás során jótállás keretein belül is történik lényegi (nem szoftveres) javítás, a bevizsgálási és szállítási díjak kiszámlázásától a SolvElectric Technologies Kft eltekinthet.

4.10. A SolvElectric Technologies Kft nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a jótálláson kívüli javítások elvégezhetőségére vagy azok várható időtartamára.

4.11. A SolvElectric Technologies Kft fenntartja a jogot a jótálláson kívüli javítási igény visszautasítására, ha a javítás előreláthatólag egyáltalán nem vagy részben nem, vagy záros határidőn belül nem végezhető el.

A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA, ESETLEGES VIS MAIOR BEKÖVETKEZÉSE

5.1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások joga védelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata; a SolvElectric Technologies Kft a javító, karbantartó szolgáltatások keretében adatmentési tevékenységet nem végez, és nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A SolvElectric Technologies Kft nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

5.2. A SolvElectric Technologies Kft nem felel továbbá használatkieséssel okozott károkért sem.

5.3. A SolvElectric Technologies Kft felelőssége közvetlen károkért egyedi megrendelésenként összesen legfeljebb a szolgáltatással érintett terméknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke erejéig áll fenn.

5.4. A megrendelő a jelen ÁSZF -ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a SolvElectric Technologies Kft által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) és az információs technikai ágazatra jellemző szakmai szokásokra tekintettel fogadja el.

5.5. A megrendelő kárigényét a SolvElectric Technologies Kftvel szemben – az igényérvényesítés formájától és jogcímétől függetlenül – legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított 12 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

5.6. A NEM AZ EREDETI GYÁRI CSOMAGOLÁSBAN átvett készülékek esztétikai állapotának megóvásáért a SolvElectric Technologies Kft minden tőle elvárhatót megtesz, de azért felelősséget vállalni nem tud.

5.7. Működésképtelen készülékeknél a SolvElectric Technologies Kft minőségi reklamációt nem fogad el a készülék korábbi állapotával kapcsolatban, mivel az nem volt ellenőrizhető.

5.8. A SolvElectric Technologies Kft nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, amely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

5.9. Vis major esetén a SolvElectric Technologies Kft által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. Hatvan (60) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a SolvElectric Technologies Kft jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS

6.1. A termék, készülék, eszköz szervizbe szállítása és megfelelő csomagolása az ügyfél felelőssége.

6.2.A terméket, készüléket, eszközt minden esetben gondosan be kell csomagolni, akkor is, ha a megrendelő nem vesz igénybe futárszolgáltatást. A biztonságos és terméket védelmező csomagolás biztosítása az ügyfél felelőssége.

6.3. A becsomagolásához az eredeti gyári, vagy azzal egyező minőségű és biztonságot nyújtó csomagolás (doboz) használata célszerű. Kiemelten ügyelni kell a termék, készülék, eszköz éleinek és sarkainak védelmére, valamint a dobozban a termék, készülék, eszköz habszivaccsal vagy más rugalmas térkitöltő anyaggal való kipárnázására.

6.4. A SolvElectric Technologies Kft nem vállal felelősséget a helytelen csomagolásból eredő, a szállítás során keletkezett sérülések miatt.

6.5. A SolvElectric Technologies Kft csak teljes termékre vállal jótállási vagy azon kívül eső szervizszolgáltatást. A termék részének, részegységének szervizközpontba juttatása nem lehetséges. Minden esetben a teljes terméket, ám kiegészítők (táska, egér, autós tartó, töltő, stb.) nélkül juttassa el a szervizbe. A készülék adapterét, tápegységét (ha van ilyen) csak abban az esetben csomagolja a készülék mellé, ha a szerviz kifejezetten erre irányuló tájékoztatást nyújtott, illetve a hiba jellege az adapterrel, a tápegységgel függ össze.

6.6. A SolvElectric Technologies Kft nem tehető felelőssé a készülékkel beküldött, de nem a készülékhez tartozó egyéb kiegészítők (beleértve, de nem kizárólagosan memóriakártyák, optikai lemezek, egyéb adattároló eszközök tartalmuktól függetlenül, más gyártó bővítő egységei, memória- vagy merevlemez bővítés, stb.) épségéért és az ügyfélhez való visszakerüléséért.

6.7. A SolvElectric Technologies Kft felhívja az ügyfél figyelmét, hogy futárszolgálat igénybevétele esetén a küldéshez használt csomagolást a csomag szervizbe érkezése után újrahasznosíthatják. A megjavított készülék visszaszállításkor új csomagolást kaphat, melyet az ügyfél – megőrzés után – felhasználhat esetleges további szállítási célokra.

6.8. Futárszolgáltatás igénybe vétele esetén a termék, készülék, eszköz a javítás után – eltérő megállapodás hiányában – futárszolgálattal kerül visszajuttatásra az ügyfélhez. A visszaszállítás során esetleg felmerülő problémákat az ügyfél legkésőbb 48 órán belül köteles jelezni a szerviz, illetve a futárszolgáltatást végző cég felé.

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

7.1. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések megtalálhatóak az adatvédelmi szabályzatban, amely nyomtatot formában elérhető a SolvElectric Technologies Kft. ügyfélszolgálatán, valamint letölthető a következő helyről:
Adatvédelmi szabályzat

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A megrendelő – helyszíni javítás esetén – köteles biztosítani a SolvElectric Technologies Kft szakemberei részére a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki környezeti feltételeit.
A megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a SolvElectric Technologies Kft szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a szakemberek a megrendelő székhelyén, telephelyén tevékenykednek. A megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a javító, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található.

8.2. A szolgáltatások teljesítésének időszaka hétfőtől péntekig 8.00-16.30 óráig tart. A SolvElectric Technologies Kft a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti. A szolgáltatási időszakon kívüli időben – ideértve az éjszakai, hétvégi illetve munkaszüneti napokat is – történő szolgáltatások igénybe vételére csak külön díjazás (felár) ellenében van lehetőség, mely felár mértéke a mindenkori szolgáltatási díj 40 %-kal növelt értéke.

8.3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése esetlegesen eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sértene, úgy az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Készült: Szeged, 2018. 01. 18.